Скачать

 

ДОГОВІР №

про надання послуг

 

м. Київ                                                                                                        «___» ________ 2016 р.

 

 

_________________________, (надалі - "Замовник"), в особі _________________________________, яка діє на підставі ____________________ з однієї сторони, та

Товариство з обмеженою відповідальністю «Софтлайн Мобільні Системи», (надалі - "Виконавець"), в особі Директора Пептюка Андрія Миколайовича, який діє на підставі Статуту, з іншої сторони, які надалі спільно іменуються Сторонами, уклали цей Договір про надання послуг (надалі – „Договір”) про наступне:

 

1.ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНІВ

1.1.            Контент-провайдер - суб’єкт підприємницької діяльності, який діє на підставі укладених договорів з операторами мобільного зв’язку, що вказані в п. 1.2 даного Договору, які дають йому право надавати послуги Замовнику, передбачені даним Договором.

1.2.            Оператори мобільного зв’язку – ПрАТ «МТС Україна» (MTS), ПрАТ «Київстар.» (Kyivstar), ТОВ «Астеліт» (Life).

1.3.            Абонент - споживач телекомунікаційних послуг (фізична особа), який замовляє та/або отримує телекомунікаційні послуги для власних потреб від операторів мобільного зв’язку.

1.4.            SMS – текстове повідомлення, що надходить на мобільний телефон Абонента. Текст повідомлення визначається Сторонами.

1.5.            Прийняте SMS - стан повідомлення, коли SMS направлене від Контент-Провайдера до оператора мобільного зв’язку, але ще не доставлене до абонента. Такий стан э проміжним і він обов’язково перейде в один з наступних станів: Доставлене, Відхилене, Недоставлене. Таке повідомлення не підлягає оплаті згідно даного Договору.

1.6.            Відхилене SMS - стан повідомлення, коли SMS направлене від Контент-Провайдера до оператора мобільного зв’язку, але по різним причинам відхилене оператором мобільного зв’язку. Таке повідомлення не підлягає оплаті згідно даного Договору.

1.7.            Доставлене SMS – повідомлення, коли SMS направлене від Контент-Провайдера до оператора мобільного зв’язку і доставлене до абонента. Таке повідомлення підлягає оплаті згідно даного Договору.

1.8.            Просрочене SMS - стан повідомлення, коли SMS направлене від Контент-Провайдера до оператора мобільного зв’язку, і після кількох невдалих спроб протягом 24 годин так і не було доставлене до абонента по причині відсутності абонента в мережі, проблемах з мобільним телефоном абонента і т.д. Таке повідомлення підлягає оплаті згідно даного Договору.

 

2.ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

2.1.            Згідно з цим Договором Замовник доручає та оплачує, а Виконавець в якості контент-провайдера приймає на себе зобов’язання з надання послуг з розповсюдження SMS, а саме:

2.1.1.      Надання, в разі потреби, інтерфейсу для доступу до програмного забезпечення, яке здійснює розсилку SMS та формування звітності по результатам розсилки.

2.1.2.      Послуги по супроводженню програмного забезпечення, яке здійснює розсилку SMS та формування звітності по результатам розсилки.

2.1.3.      Розсилка SМS повідомлень та обробка вхідних повідомлень.

2.1.4.      Послуги з надання статистичної інформації по кількості отриманого та надісланого контенту в щомісячних звітах та оперативних щоденних звітах.

2.2.            Виконавець підтверджує, що має всі повноваження на укладання цього Договору (в тому числі повноваження від операторів мобільного зв’язку, що вказані в п. 2.1. даного Договору), що представник Виконавця, який підписує цей Договір від імені Виконавця належним чином обраний, наділений достатніми повноваженнями, що не скасовані, не обмежені, не оскаржуються третіми особам, всі внутрішні процедури Виконавця, необхідні для реалізації цих повноважень, виконані в повному обсязі і належним чином.

2.3.            Виконавець гарантує Замовнику правомірність надання послуг, передбачених даним Договором, і зобов’язується відшкодувати будь-які збитки та задовольнити будь-які законні претензії до Замовника, пов’язані з правомірністю отримання послуг Замовником, передбачених даним Договором.

 

3.ЦІНА ДОГОВОРУ ТА ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ

3.1.            За цим Договором Замовник сплачує Виконавцю вартість послуг на умовах попередньої оплати послуг. Ціна послуг визначається Сторонами шляхом підписання відповідних Додатків до даного Договору, що є невід’ємною його частиною.

3.2.            Виконавець повинен надати Акт здачі-приймання робіт за відповідний звітний місяць надання послуг до 20-го числа місяця наступного за звітним. Замовник має підписати та повернути Акт здачі-приймання робіт.

3.3.            Обсяги послуг визначаються Виконавцем згідно статистичних даних, що фіксуються в програмному забезпеченні Виконавця що здійснює розсилку SMS повідомлень.

3.4.            Вартість відправки одного SMS передбачена в Додатку №1 до даного Договору.

 

4.ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН

4.1.            Замовник зобов’язується:

4.1.1.  Надати Виконавцю повну інформацію для постановки задач і виконання послуг за цим Договором.

4.1.2.  Призначити особу, відповідальну за надання послуг та приймання послуг.

4.1.3.  Скарги та претензії що виникли у користувачів до розісланих СМС повідомлень, приймаються і розглядаються службою підтримки Замовника, для цього замовник повинен вказувати в кожному повідомленні контактний телефон.

4.1.4.  Замовник гарантує, що текст повідомлення що розповсюджується через програмне забезпечення Виконавця не містить інформації розповсюдження якої суперечить діючому законодавству України.

4.1.5.  У випадку виникнення скарг до виконавця та/або претензій щодо змісту повідомлень майнового чи немайнового характеру, Замовник повинен врегулювати вказані претензії та вимоги самостійно і за свій рахунок, а також обв’язується:

-          Вступити в справу в якості Відповідача

-          Покрити Виконавцю та/або постраждалим всі можливі збитки, доведені в установленому законом порядку.

-          Виконавець звільняється від будь-якої відповідальності по вказаним претензіям.

4.2.            Виконавець зобов’язується :

4.2.1.  Забезпечити якісне та своєчасне надання послуг відповідно з цим Договором.

4.2.2.  Залучити до надання послуг, визначених цим Договором, кваліфікованих фахівців, які пройшли відповідну підготовку.

4.2.3.  Призначити особу, відповідальну за надання послуг за цим Договором, а у разі тимчасової відсутності такої особи забезпечити її заміну.

4.2.4.  У разі виявлення під час приймання послуг недоробок або помилок усувати їх власними силами за свій рахунок у строки, узгоджені із Замовником.

4.2.5.  Попереджати Замовника про необхідне збільшення вартості послуг не пізніше ніж за один місяць до дати такого збільшення.

4.3.            Сторони зобов’язуються негайно повідомляти одна одну щодо змін своїх поштових та банківських реквізитів.

4.4.            Виконавець має право на свій розсуд за умов виробничої необхідності заміняти своїх співробітників, відповідальних за надання певних послуг згідно з цим Договором.

4.5.            Виконавець має право для виконання окремих послуг залучати сторонні організації на засадах субпідряду після попереднього узгодження із Замовником. При цьому Виконавець несе повну відповідальність за дії такої організації як за свої власні.

 

5.КОНФІДЕНЦІЙНІСТЬ.

5.1.            Під Конфіденційною Інформацією для цілей даного Договору розуміється будь-яка інформація, в тому числі дані SMS, передана кожною зі Сторін іншій Стороні в процесі реалізації Договору, за винятком інформації, яка офіційно опублікована Замовником відповідно до чинного законодавства України та інформації, яка міститься в рекламних повідомленнях Замовника.

5.1.1 Конфіденційна Інформація може міститися в листах, звітах, аналітичних матеріалах, схемах, графіках та інших документах, оформлених як на паперових, так і на електронних носіях.

5.2.            Виконавець зобов’язується:

5.2.1 не розголошувати, не обговорювати змісту, не надавати копій, не публікувати й не розкривати в будь-якій іншій формі третім особам Конфіденційної Інформації;

5.2.2 уживати всіх заходів й використовувати всі законні засоби для захисту Конфіденційної Інформації й запобігання її несанкціонованому розкриттю;

5.2.3 використовувати Конфіденційну Інформацію тільки з метою виконання зобов’язань за даним Договором;

5.2.4 не розголошувати третім особам факту передачі або одержання Конфіденційної Інформації.

5.3.            Виконавець несе передбачену чинним законодавством України відповідальність за розголошення Конфіденційної Інформації або несанкціоноване використання Конфіденційної Інформації, отриманої у зв’язку із виконанням цього Договору.

5.4.            Зобов’язання щодо нерозголошення Конфіденційної Інформації діють протягом трьох років з дати розкриття (надання) Замовником Виконавцеві Конфіденційної Інформації.

5.5.            Вся робоча документація, підготовлена Виконавцем у ході виконання даного договору, є власністю Замовника, який зберігає її у відповідності зі своїми правилами, процедурами, а також вимогами законодавства.

 

6.ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

6.1.            За невиконання або неналежне виконання обов'язків за цим Договором Сторони несуть відповідальність згідно з чинним законодавством України.

6.2.            В разі дострокового припинення дії цього Договору Сторони повинні розрахуватися не пізніше п’яти робочих днів після припинення його дії. В такому разі оплаті підлягають фактично надані послуги.

6.3.            У випадку порушення Виконавцем будь-якого з положень даного Договору, Виконавець сплачує на користь Замовника штраф у розмірі вартості послуг, які були не надані або надані неякісно, а Замовник має право додатково вимагати від Виконавця сплати пов’язаних з таким порушенням збитків.

6.4.            Сплата штрафних санкцій не звільняє Сторону від виконання зобов’язання в натурі згідно умов даного Договору.

 

7.ФОРС-МАЖОР

7.1.            Жодна з Сторін не несе відповідальності за повне або часткове невиконання своїх зобов'язань за цим Договором, якщо таке невиконання є наслідком обставин непереборної сили, а саме: війни, військових дій, блокади, ембарго, інших санкцій та обмежень, дій держави та державних органів, які перешкоджають виконанню Сторонами своїх зобов’язань, пожеж, повеней, іншого стихійного лиха, а також введення законодавчими органами нормативних актів, що перешкоджають виконанню умов цього Договору або будь-яких інших обставин надзвичайного характеру. При цьому термін виконання зобов'язань за Договором відповідно відсувається на період дії таких обставин та їх наслідків. У разі, коли дія зазначених обставин триває більш як 90 днів, кожна із Сторін має право на розірвання Договору і не несе відповідальності за таке розірвання за умови, що вона повідомить про це іншу Сторону не пізніш як за 30 днів до розірвання.

7.2.            Сторона, яка не в змозі виконати свої зобов'язання, негайно в письмовому вигляді інформує іншу Сторону про початок і закінчення дії форс-мажорних обставин, але в будь-якому випадку не пізніше 3 (трьох) календарних днів з моменту початку їх дії з наступним доданням відповідного підтвердження компетентних органів. Несвоєчасне повідомлення про початок дії форс-мажорних обставини позбавляє відповідну Сторону права на звільнення від виконання Договірних зобов'язань внаслідок вказаних обставин.

7.3.            Належним доказом вищезазначених обставин та їх тривалості є Довідка Торгово-промислової палати України або іншого компетентного органу (установи).

 

8.ТЕРМІН ДІЇ ДОГОВОРУ

8.1.  Цей Договір набуває чинності з моменту підписання і діє до 31 грудня 2016 року, однак, в будь-якому випадку до повного виконання Сторонами зобов’язань за даним Договором. Договір вважається продовженим на кожний наступний календарний рік, якщо жодна із сторін не менш, ніж за 20 (двадцять) днів до закінчення терміну дії не повідомить про припинення дії даного Договору

8.2.  Дія даного Договору може бути припинена однією із сторін, при цьому сторона, що виступає ініціатором припинення дії Договору, повідомляє про це іншу сторону у письмовій формі не менше ніж за 30 ( тридцять) календарних днів до припинення дії Договору.

8.3.  Припинення дії Договору не звільняє Сторони від зобов’язання повного погашення заборгованості у разі її наявності за весь період до припинення дії даного Договору, та від сплати штрафних санкцій, передбачених Договором.

 

9.ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

9.1.            Договір складено українською мовою у двох примірниках, які мають однакову юридичну силу, по одному примірнику для кожної із Сторін.

9.2.            До Договору додаються Додатки, що є його невід'ємними частинами:

-                     Вартість надання інформаційних послуг (Додаток 1)

9.3.            Зміни та доповнення до цього Договору дійсні лише у тому випадку, якщо вони виконані у письмовій формі і підписані уповноваженими представниками обох Сторін та скріплені печатками Сторін.

9.4.            Усі суперечки та розбіжності, які виникають в ході виконання цього Договору або у зв'язку з ним Сторони вирішують шляхом переговорів. У випадку недосягнення згоди Сторін, такий спір передається до господарського суду та буде розглядатись відповідно до чинного законодавства України.

10. РЕКВІЗИТИ СТОРІН

 

Від Замовника

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Директор

 

_____________________

М.П.

Від Виконавця

ТОВ «Софтлайн Мобільні Системи»

Юридична адреса: 02002, м. Київ,

вул. М. Раскової, 19 оф.900

Поштова адреса: 03142, м. Київ,

вул. Василя Стуса, 35/37

ЄДРПОУ 33542827

Р/р № 26009262400592 в ВАТ «ВіЕйБі Банк» м. Києва,

МФО 380537

ІПН 335428226536

Свідоцтво ПДВ № 35632842

Платник податку на прибуток на загальних підставах.

 

 

Директор

 

_____________________ А.М. Пептюк

М.П.


ДОДАТОК №1 від ___.___.2016 р.

до Договору № ____________ від ___.___.2016 р.

Вартість надання інформаційних послуг

ТОВ «Софтлайн Мобільні Системи», надалі “Виконавець”, в особі Директора Пептюка Андрія Миколайовича, що діє на підставі Статуту, з одного боку, і

____________________________________________________________, з іншого боку, уклали цей Додаток №1 до Договору про наступне:

  1. Вартість відправки одного SMS повідомлення від Замовника до Абонента в межах України, по факту доставки SMS-повідомлення до оператора та вдалого прийому оператором . Знижки на послугу вказані в Таблиці № 1:

Таблиця № 1.

Відправка SMS-повідомлень:
Кількість СМС в місяць
Вартість, грн. 
(в т.ч. ПДВ)
до 50 000 шт.

0,249

50 001 – 250 000 шт.

0,239

250 001- 500 000 шт.

0,233

от 500 001 шт.

0,226

  1. Вартість відправки одного SMS повідомлення на основі бази оператора, від Замовника до Абонента в межах України, по факту доставки SMS-повідомлення до оператора та вдалого прийому оператором. Знижки на послугу вказані в Таблиці № 2:

Таблиця № 2.

 

Відправка рекламних SMS-повідомлень:
Кількість СМС в рекламній компанії
Вартість, грн. 
(в т.ч. ПДВ)
до 50 000 шт.

0,249

50 001 – 250 000 шт.

0,239

250 001 – 500 000 шт.

0,233

от 500 001 шт.

0,226

Вартість використання одного критерія вибірки абонентів:

1 800,00

 

  1. Вартість відправки одного голосового повідомлення       від Замовника до Абонента в межах України, по факту доставки повідомлення       вказана в Таблиці № 3:

Таблиця № 3.

Кількість повідомлень в місяць
Вартість, грн. 
(в т.ч. ПДВ)
до 100 000 шт.
0,25
100 001 – 500 000 шт.
0,22
от 500 001 шт.
0,20
Вартість хвилини розмови, грн.
Київ:
0,15
Київська обл.
0,35
Україна
0,65
Оператори мобільного зв’язку
0,75

 

  1. Вартість розробки голосового сценарію складає:
Назва
Вартість, грн. 
(в т.ч. ПДВ)
Запис сценарію разом з словником:
2 394,00
Запис сценарію без словника:
1 572,00
  1. У разі зміни вартості послуг операторів мобільного зв’язку, вартість послуг може бути змінена за додатковою домовленістю Сторін.
  2. У разі зміни курсу долару США по відношенню до української гривні, який установлений Національним банком України, більш ніж на 5 % під час дії цього Договору, вартість відправки SMS повідомлення може бути змінена за додатковою домовленістю Сторін. Курс Національного Банку України на _______________ становить 1 долар США = ______ грн.
  3. Вартість відправки одного SMS визначена з урахуванням курсу гривні за один долар США, який встановлено НБУ на дату укладання цього Договору.
  4. Всі розрахунки за цим Договором виконуються в національній валюті України.

 

Від Замовника

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Директор

 

_____________________

М.П.

 

Від Виконавця

ТОВ «Софтлайн Мобільні Системи»

Юридична адреса: 02002, м. Київ,

вул. М. Раскової, 19 оф.900

Поштова адреса: 03142, м. Київ,

вул. Василя Стуса, 35/37

ЄДРПОУ 33542827

Р/р № 26009262400592 в ВАТ «ВіЕйБі Банк» м. Києва,

МФО 380537

ІПН 335428226536

Свідоцтво ПДВ № 35632842

Платник податку на прибуток на загальних підставах.

 

Директор

 

_____________________ А.М. Пептюк

М.П.

 

        Скачать

Соцсети

  1. Facebook
  2. ВКонтакте